Met betrekking tot de aankoop van de woning die via onze bemiddeling wordt aangeboden, het volgende:

Drie dagen bedenktijd
Vanaf 1 september 2003 gelden nieuwe wettelijke regels voor de koop van woningen en appartementen. Als de koper een consument is, moet de koop voortaan schriftelijk worden gesloten. De koper heeft, na het ontvangen van (een kopie van) de door beide partijen getekende koopovereenkomst drie dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de koper alsnog van de koop afzien. (Zie verder toelichting koopakte).

Onderhoud
De staat van onderhoud en beoordeling van de bouwkundige staat geldt op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige opname valt uitdrukkelijk buiten het kader van deze brochure. Dit behoort eventueel tot de onderzoek plicht van de kandidaat-koper(s). Koper kan voor eigen rekening een bouwkundige keuring (laten) verrichten, dan wel andere adviseurs raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud.

Brochure
Met de meeste zorg hebben wij de informatie in de brochure samengesteld. Het betreft echter een globale omschrijving van het object en algemene- juridische- en bouwkundige aspecten van de woning. De opgegeven meters (inhoud en oppervlakte) zijn indicatief. Wij zijn deels afhankelijk van door derden aan ons kantoor verstrekte gegevens. Ten aanzien van de juistheid van deze gegevens kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Koopakte
De koopakte wordt opgesteld volgens het model, vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Schriftelijke vastlegging
Uit de te sluiten overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de koopakte hebben ondertekend. De partij die de koopakte als eerste ondertekent, heeft het recht te ontbinden wanneer hij niet uiterlijk op de tiende werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen.

Ontbinding
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende voorwaarden (financiering, bouwtechnische keuring e.d.) is in de regel circa 6 weken na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.

Zekerheidsstelling
De waarborgsom / bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze direct na het vervallen van de ontbindende voorwaarde(n) bij de desbetreffende notaris te deponeren.

Onderzoek plicht van de koper
Aangaande verbouwingsmogelijkheden, gemeentelijke bestemmingsplannen, bodemgegevens en overige relevante publieke informatie wijzen wij koper op zijn onderzoek plicht en verwijzen wij koper expliciet naar de betreffende gemeente of andere overheidsinstanties.

Roerende zaken en vragenlijst
Een lijst van roerende zaken en een algemene vragenlijst met verkoper informatie wordt door ons beschikbaar gesteld.

Aansprakelijkheid
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.