Met betrekking tot de aankoop van uw woning via onze bemiddeling geldt het volgende:

Drie dagen bedenktijd

Vanaf 1 september 2003 gelden nieuwe wettelijke regels voor de koop van woningen en appartementen. Als de koper een consument is, moet de koop voortaan schriftelijk worden gesloten. De koper heeft, na ontvangst van (een kopie van) de door beide partijen getekende koopovereenkomst drie dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kan de koper alsnog – vrijblijvend - van de koop afzien. (Zie verder toelichting koopakte).

Onderhoud

De staat van onderhoud en de beoordeling van de bouwkundige staat gelden op basis van visuele waarnemingen, gerelateerd aan de ouderdom van het object. Een uitgebreide bouwkundige keuring behoort tot de onderzoeksplicht van de kandidaat-koper(s). Koper kan voor eigen rekening een bouwkundige keuring (laten) verrichten, dan wel andere adviseurs raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de staat van de woning.

Koopakte

De koopakte wordt opgesteld volgens het model dat is vastgesteld door de NVM, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.

Schriftelijke vastlegging

Uit de te sluiten overeenkomst vloeien pas verplichtingen voort als beide partijen de koopakte hebben ondertekend. De partij die de koopakte als eerste ondertekent heeft het recht te ontbinden wanneer hij niet uiterlijk op de vijfde werkdag nadat hij de akte ondertekend heeft (een kopie van) de door beide partijen ondertekende akte heeft ontvangen.

Ontbinding

De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende voorwaarden (financiering, bouwtechnische keuring e.d.) is in de regel circa 6 weken na het sluiten van de koopovereenkomst.

Zekerheidsstelling

De waarborgsom / bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze op of voor de in de koopovereenkomst genoemde datum bij de desbetreffende notaris te deponeren.

Onderzoek plicht van de koper

Aangaande verbouwingsmogelijkheden, gemeentelijke bestemmingsplannen, bodemgegevens en overige relevante publieke informatie wijzen wij koper op zijn onderzoek plicht en verwijzen wij koper expliciet naar de betreffende gemeente of andere overheidsinstanties.

Roerende zaken en vragenlijst

Een lijst van roerende zaken en een algemene vragenlijst met verkoper-informatie worden door ons beschikbaar gesteld en is tevens bijlage bij de koopakte.

Aansprakelijkheid

Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens en voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.